ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Me-stne občine Ptuj na 10. seji, dne 21. 9. 2015, sprejel O D L O K o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj 1 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen

Zakonodaja - Elektro Celje, d.d. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/07, 37/11; Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Uradni list RS, št. 24. seja – Ustavno sodišče Republike Slovenije Številka: Su-P-24/14-3 Datum: 11. 9. 2014. Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 24. seji z dne 11.9. 2014 potrdilo naslednji dnevni red:. 1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 10. Odziv Odgovorno do prostora! na zakon, ki ga predlagajo

RS št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt); c) izhodišča iz do sprejetja tega odloka veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 in sprememb in

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. SOP 2012-01-4323. EVA 2011-1211-0712. EPA 0712-VI REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Po 40. členu ZVO ter 273. členom ZUreP-2 v povezavi s 47.a členom ZPNačrt-C, je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti CPVO, s katero se ugotovi in ZADEVA: Predlog »Odloka o občinskem prostorskem načrtu

109/12;ZPNačrt-C), na podlagi 3. odstavka 30. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št.: 57/12; ZPNačrt-B) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj št. 14/08-UPB2) je Občinski svet Občine Šoštanj na svoji 20. redni seji, dne 29. 5. 2013, sprejel

PIVKA O D L O K 80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – U-I-43/13-8) – v nadalj.: ZPNačrt in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 22. seji dne 21. 6. 2018 sprejel O D L O K Naloga: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT Odlok o občinskem